Sunday, 17 June 2012

Download Kitab-Kitab Fiqh dan Fatawa Madzhab Imam al-Syafi’i (Syafi'iyyah)


Kitab-kitab (e-kitab) ini merupakan kitab yang diambil dari beberapa situs yang mempublikasikan kitab-kitab syafi’iyyah. Saran kami adalah tetap berhati-hati ketika merujuk kepada kitab-kitab berikut ini karena peluang adanya kesalahan bahkan sisipan atau bahkan peniadaan dengan sengaja oleh beberapa kalangan itu bisa saja terjadi, karena faktor-faktor tertentu. 

E-kitab ini terdiri dari berbagai format file diantaranya .pdf, .bok, .doc dan lain sebagainya, oleh karena itu untuk membuka bisa menggunakan software berikuti ini :
  • Membuka format .pdf dengan Adobe Reader [Download], dll.
  • Membuka format .djvu dengan WinDJView [Download].
  • Membuka format .rar dengan WinRar [Download], dll.
  • Membuka format .bok dengan EShamelaa [Download].
  • Membuka format .doc dengan Ms. Word, OpenOffice, dll
  • Membuka format .chm dengan (langsung buka aja)

1. Al-Umm (kitab Induk). Dikarang oleh : Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin Abdul Muththalib bin Abdu Manaf al-Qurasyi al-Makki, atau Imam al-Syafi’i rahimahullah (w 204 H).
2. Mukhtashar al-Muzanni.  Dikarang oleh :  Abu Ibrahim Isma’il bin Yahya bin Isma’il al-Muzanni, atau Imam al-Muzanni (w 264 H).
3. al-Lubab fiy al-Fiqhi al-Syafi’i. Dikarang oleh : Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin al-Qasim al-Dlabi, Abul Hasan Ibnu al-Mahamili al-Syafi’i, atau Imam al-Mahamiliy (w 451 H).
4. al-Iqna’ fiy al-Fiqhi al-Syafi’i. Dikarang oleh : Abul Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi, yang masyhur dengan nama Imam al-Mawardi (w 450 H).
5. Al-Hawi al-Kabiir fiy Fiqhi Madzhab al-Imam al-Syafi’i. Kitab ini merupakan kitab syarah dari Mukhtashar al-Muzanni. Dikarang oleh : Abul Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi, yang masyhur dengan nama Imam al-Mawardi (w 450 H).
8. Nihayah al-Mathalib fiy Dirayah al-Madzhab. Dikarang oleh : Ruknuddin Abul Ma’aliy Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwainiy, dengan laqab Imam al-Haramain (w 478 H).
9. Al-Wasith fiy al-Madzhab. Dikarang oleh : Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, masyhur dengan sebutan Hujjatul Islam al-Ghazali atau Imam al-Ghazali (w 505 H).
10. Hilyatul ‘Ulamaa’ fiy Ma’rifati Madzahib al-Fuqahaa’. Dikarang oleh : Muhammad bin Ahmad bin al-Husain bin ‘Umar, Abu Bakar al-Syasyiy al-Qaffal al-Faraqiy, dengan laqab Fakhrul Islam (w 507 H).
11. Al-Bayan fiy Madzhab al-Imam al-Syafi’i. Dikarang oleh : Abul Husain Yahya bin Abul Khair bin Salim al-‘Imraniy al-Yamani al-Syafi’i, atau Imam al-‘Imraniy (w 558 H). Merupakan kitab syarah terhadap kitab al-Muhadzdzhab karya Imam al-Syairaziy.
12. Fathul ‘Aziz bisyarhi al-Wajiz. Ini merupakan kitab al-Syarhu al-Kabirr lil-Rafi'i, sebuah kitab syarah untuk kitab karangan Imam al-Ghazali yaitu al-Wajiz fiy al-Fiqh al-Syafi’i. Dikarang oleh : Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi’i al-Qazwayni, atau Imam al-Rafi’i (w 623 H).
15. Daqaiqul Minhaj. Dikarang oleh : Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, atau dikenal dengan Imam an-Nawawi (w 676 H).
16. Raudlatuth Thalibiin wa ‘Umdatul Muftiin. Dikarang oleh : Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, atau dikenal dengan Imam an-Nawawi (w 676 H).
17. Minhajuth Thalibin wa ‘Umdatul Muftiin fiy al-Fiqh. Dikarang oleh : Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, atau dikenal dengan Imam an-Nawawi (w 676 H).
18. Khabayaa al-Zawayaa. Dikarang oleh : Badruddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Bahadur al-Zarkasyiy al-Syafi’i, atau Imam al-Zarkasyi (w 794 H).
19. Al-Tadzkirah fiy al-Fiqhi al-Syafi’i. Dikarang oleh : Sirajuddin Ibnul Mulaqqin Abu Hafsh Umar bin ‘Ali bin Ahmad al-Syafi’i al-Mishri (w 804 H).
17. Kifayatul Akhyar fiy Ghayatil Ikhtishar. Dikarang oleh : Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu’min bin Hariz bin Ma’laa al-Husaini al-Hishni al-Syafi’i (w 829 H).
19. Muqaddimah al-Hadlramiyyah (Masaail al-Ta’lim). Dikarang oleh : Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadlal al-Hadlramiy, mayshur dengan sebutan nama Bafadlal al-Hadlrami (w 918 H).
20. Asnal Mathalib fiy Syarhi Raudl al-Thullab. Dikarang oleh : Zainuddin Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Zakariyya al-Anshariy (w 926 H).
21. Al-Gharar al-Bahiyyah fiy Syarhi al-Bahjah al-Wardiyyah. Dikarang oleh : Zainuddin Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Zakariyya al-Anshariy (w 926 H).
22. Fathul Wahab bisyarhi Minhajith Thullab. Ini merupakan kitab syarah untuk kitab Minhajuth Thullab yang merupakan kitab ringkasan dari kitab Minajuth Thalibin karangan Imam an-Nawawi. Dikarang oleh : Zainuddin Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Zakariyya al-Anshariy (w 926 H).
23. Minhajuth Thullab fiy Fiqhi al-Imam al-Syafi’i. Dikarang oleh : Zainuddin Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Zakariyya al-Anshariy (w 926 H).
24. Minhajul Qawiim. Dikarang oleh : Syihabuddin Syaikhul Islam Abul ‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami al-Sa’di al-Anshariy, atau dikenal dengan Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w 974 H). Kitab ini merupakan kitab syarah terhadap Muqaddimah al-Hadlramiyyah.
25. Tuhfatul Muhtaj fiy Syarhi al-Minhaj. Dikarang oleh : Syihabuddin Syaikhul Islam Abul ‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami al-Sa’di al-Anshariy, atau dikenal dengan Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w 974 H).
26. Al-Iqna’ fiy Halli Alfadh Abi Syuja’. Dikarang oleh : Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini al-Syafi’i (w 977 H).
27. Mughni al-Muhtaj Ilaa Ma’rifati Maa’ani Alfadh al-Minhaj. Dikarang oleh : Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini al-Syafi’i (w 977 H). Merupakan kitab syarah terhadap Minhajuth Thalibin karya Imam an-Nawawi.
28. Fathul Mu’in bisyarhi Qurrah al-‘Ain bi-Muhimmaatid Diin. Dikarang oleh : Zainuddin Ahmad bin ‘Abdul ‘Aziz bin Zainuddin bin ‘Ali bin Ahmad al-Malibari al-Hindi (w 987 H).
29. Ghayatul Bayan Syarh Ibnu Ruslan. Dikarang oleh : Syamsuddin Muhammad bin Abul ‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin al-Ramli (w 1004 H).
30. Nihayatul Muhtaj Ilaa Syarhi al-Minhaj. Dikarang oleh : Syamsuddin Muhammad bin Abul ‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin al-Ramli (w 1004 H).
31. Hasyiyataa Qalyubi wa ‘Umairah. Dikarang oleh : Ahmad bin Salamah al-Qalyubi dan Ahmad al-Barlisi ‘Umairah. Merupakan kitab hasyiyah atas syarah al-Mahalli terhadap al-Minhaj. 
32. Futuhaat al-Wahab bi-Tawdlih Syarh Minhaj al-Thullab. Kitab ini dikenal dengan Hasyiyatul Jumal, sedangkan Minhajuth Thullab sendiri merupakan kitab ringkasan Imam Zakariyya al-Anshari dari kitabnya Imam an-Nawawi yang berjudul Minhajuth Thalibiin. Dikarang oleh : Sulaiman bin ‘Umar bin Manshur al-‘Ajili al-Azhariy, yang dikenal dengan al-Jamal (w 1204 H).
33. Tuhfatul Habib ‘alaa Syarhi al-Khathib. Juga dikenal dengan nama Hasyiyah al-Bujairami ‘alaa al-Khathib. Dikarang oleh : Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairamiy al-Mishriy al-Syafi’i (w 1221 H).
34. Al-Tajrid li-Naf’il 'Abiid. Juga dikenal dengan nama Hasyiyah al-Bujairami ‘alaa Syarhi al-Minhaj. Yaitu kitab al-Minhajuth Thullab, kitab ringkasan Imam Zakariyya al-Anshariy dari Minhajuth Thalibin karangan Imam an-Nawawi yang kemudian Imam Zakariyyah sendiri pernah mensyarhinya sendiri dengan nama Fathul Wahab. Dikarang oleh : Sulaiman bin ‘Umar bin Manshur al-‘Ajili al-Azhariy, yang dikenal dengan al-Jamal (w 1204 H).
35. I’anatuth Thalibin ‘alaa Halli Alfadh Fathil Mu’in. Merupakan kitab hasyirah atas kitab karangan al-‘Allamah Zainuddin bin Abdul ‘Aziz al-Malibari. Dikarang oleh : Abu Bakar (Al-Bakri) bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi (w 1302 H).
36. Nihayatuz Zayn fiy Irsyadi al-Mubtadi-in. Dikarang oleh : Muhammad bin Umar al-Jawi al-Bantani al-Tanari (w 1316 H).
37. Al-Siraj al-Wahaj ‘alaa Matni al-Minhaj. Dikarang oleh : al-‘Allamah Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawiy (w –pasca- 1337 H).
38. Al-Ghayah wa al-Taqrib. Juga dikenal dengan Matan Abi Syuja’. Dikarang oleh : Syihabuddin Abu Syuja’ Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Ashfihani, juga dikenal dengan al-Qadli Abu Syuja’ (w 593 H).
39. Fathul Qarib al-Mujib fiy Syarhi Alfadh al-Taqrib. Atau juga disebut "al-Qaul al-Mukhtar fiy Syarhi Ghayah al-Ikhtishar". Dikarang oleh : Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazzi, dikenal dengan nama Ibnu Qasim al-Ghazzi atau Ibnu al-Gharabili.
40. Hasyiyah al-Maghribi ‘alaa Nihayah al-Muhtaj ilaa Syarh al-Minhaj. Dikarang oleh : Ahmad Abdur Razaq bin Muhammad bin Ahmad al-Maghribi al-Rasyidi.
41. Faidlul Hajaa ‘alaa Nayl al-Rajaa Mandhumah Safinah al-Najaa. Dikarang oleh : Ahmad Sahal bin Abu Hasyim Muhammad Mahfudh Salaam al-Hajini.
42. Irsyadul ‘Ibaad ‘alaa Sabilir Rasyaad. Dikarang oleh : Zainuddin Ahmad bin ‘Abdul ‘Aziz bin Zainuddin bin ‘Ali bin Ahmad al-Malibari al-Hindi (w 987 H).

43. Kasyifah al-Syajaa fiy Syarhi Safinah al-Najaa. Dikarang oleh : Muhammad bin Umar al-Jawi al-Bantani al-Tanari (w 1316 H).
45. Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub. Dikarang oleh : Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi al-Syafi’i al-Naqshabandi.

46. Mazid al-Ni’mah li-Jam’i Aqwal al-Aimmah. Dikarang oleh : Husain bin Muhammad al-Mahalli al-Syafi’i al-Mishri (w 1170 H).

48. Mukhtashar Khilaafiyaat al-Baihaqi. Dikarang oleh : Syihabuddin Abul ‘Abbas Ahmad bin Faruh bin Ahmad bin Muhammad bin Faruh al-Lakhmi al-Isybili al-Syafi’i (w 699 H).

49. Kanzu al-Raghibin Syarh Minhaj ath-Thalibin. Dikarang oleh : Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli al-Syafi'i. Merupakan syarh al-‘Allamah Jalaluddin al-Mahalli terhadpa kitab karangan Imam an-Nawawi yakni Minhajith Thalibiin.
50. al-Fiqhu al-Manhaji ‘alaa Madzhab al-Imam al-Syafi’i. Dikarang oleh : Syaikh DR. Mushthafaa al-Khan dan Syaikh DR. Mushthafa al-Bughaa.
51. Mirqatu Su’udi al-Tashdiq fiy Syarhi Sullamit Taufiq. Dikarang oleh : Muhammad bin Umar al-Jawi al-Bantani al-Tanari (w 1316 H). Kitab ini merupakan ta’liq atas kitab Sullam al-Taufiq karangan Syaikh Abdullah bin al-Husain bin Thahirin bin Muhammad bin Hasyim Ba’alawi.

52. Fatawa al-Subki. Dikarang oleh : Abul Hasan Taqiyuddin ‘Ali bin Abdul Kafii al-Syubki (w 756 H).
53. al-Hawi lil-Fatawi. Dikarang oleh : Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi (w 911 H).
54. Fatawa al-Ramli. Dikarang oleh : Syihabuddin Ahmad bin Hamzah al-Anshariy al-Ramli al-Syafi’i (w 957 H). Kitab fatwa-fatwa ini oleh putranya yaitu Syamsuddin Muhammad bin Abul ‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin al-Ramli (w 1004 H).
55. Al-Fatawa al-Haditsiyyah. Dikarang oleh : Syihabuddin Syaikhul Islam Abul ‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami al-Sa’di al-Anshariy, atau dikenal dengan Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w 974 H).
56. al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubraa. Dikarang oleh Syihabuddin Syaikhul Islam Abul ‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami al-Sa’di al-Anshariy, atau dikenal dengan Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w 974 H). Kitab ini di kumpulkan oleh murid dari Ibnu Hajar al-Haitami yaitu al-Syaikh Abdul Qadir bin Ahmad bin ‘Ali al-Fakihi al-Makki (w 982 H).
57. Al-Adzkar. Dikarangh oleh : Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, atau dikenal dengan Imam an-Nawawi (w 676 H).
58. Fatawa al-Khalili 'alaa Madzhab al-Imam al-Syafi'i. Dikarang oleh ; Muhammad Khalili al-Syafi'i.
59. Fatawa al-Imam an-Nawawi. Kitab ini dinamakan dengan "al-Masaa-il Mantsurah", merupakan kumpulan fatwa Imam an-Nawawi rahimahullah yang disusun oleh Imam 'Alauddin al-'Aththar yang tidak lain adalah murid dari Imam an-Nawawi.
60. Alfiyat al-Zubad fi al-Fiqh al-Syafi'i, Dikarang oleh : Syaikh Ahmad bin Ahmad yang dikenal dengan Ibnu Ruslan al-Ramli.
61. Tuhfatul Labib fiy Syarhi al-Taqrib. Dikarang oleh : Ibnu Daqiq al-'Ied (al-Muhaddits). Merupakan kitab syarah terhadap kitab Ghayah al-Taqrib karya al-Qadli Abi Syuja'.
62. Al-Asybah wa al-Nadha-ir fiy Qawaa-idi wa Furu'i Fiqh al-Syafi'iyyah. Dikarang oleh : Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi (w 911 H).
 63. Al-Bahr al-Muhith fiy Ushul al-Fiqh. Dikarang oleh : Badruddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Bahadur al-Zarkasyiy al-Syafi’i, atau Imam al-Zarkasyi (w 794 H).
64. Al-Ajwibat al-Mardhiyah 'an As'ilat al-Makiyah. Dikarang oleh : Waliyuddin Ahmad bin 'Abd al-Rahim al-'Iraqi.
65. Al-Badr al-Munir fi Takhrij Ahadits wa al-Atsar al-Waqi'at fi al-Syarh al-Kabir (al-Rafi'i). Dikarang oleh : Sirajuddin Ibnul Mulaqqin Abu Hafsh Umar bin ‘Ali bin Ahmad al-Syafi’i al-Mishri (w 804 H).
66. Hasyiyat al-Baijuri 'ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazi 'ala Matan Abi Syuja'. Dikarang oleh : Ibrahim bin Muhammad al-Baijuri. 
67.Nihayah al-Tadzrib fiy Nadham Ghayah al-Taqrib fiy al-Fiqh al-Syafi'i.  Dikarang oleh : Yahya bin Musa bin Ramadhan bin Umairah al-'Imrithi.
68. Ma'rifatus Sunani wal Atsar. Dikarang oleh : al-Muhaddits Abu Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi.
67. Hasyiyat al-'Athar 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Jam'i al-Jawami'. Dikarang oleh : Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-'Aththar.
69. Al-Wajiz fiy al-Fiqhi al-Syafi'i. Dikarang oleh : Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, atau Imam al-Ghazali.
70. Hawasyi al-Syarwani wa al-'Ubadi 'ala Tuhfat al-Muhtaj Syarh al-Minhaj. Dikarang oleh : Abdul Hamid al-Syarwani. Merupakan kitab syarah terhadap kitab Ibnu Hajar al-Haitami.
71. Al-Risalah. Dikarang oleh : Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin Abdul Muththalib bin Abdu Manaf al-Qurasyi al-Makki, atau Imam al-Syafi’i rahimahullah (w 204 H).
72. Al-Ibhaj fiy Syarhi Al-Minhaj. Dikarang oleh : Abul Hasan Taqiyuddin ‘Ali bin Abdul Kafii al-Syubki (w 756 H).
73. Ikhtilaful Hadits. Dikarang oleh : Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin Abdul Muththalib bin Abdu Manaf al-Qurasyi al-Makki, atau Imam al-Syafi’i rahimahullah (w 204 H).
74. Al-Madzhab Ilaa Madzhab al-Imam al-Syafi'i. Dikarang oleh : Akram bin Yusuf al-Qawasimi
75. Fiqh al-'Ibadaat 'alaa al-Madzhab al-Syafi'i.
76. Syarah al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh (al-Juwaini): Dikarang oleh : Dikarang oleh : Husain bin Muhammad al-Mahalli al-Syafi’i al-Mishri (w 1170 H).
 77. Bughyat al-Mustarsyidin fi Talkhis Fatawa Ba'dh al-Muta'akhirin. Dikarang oleh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi al-Hadhrami.
78. Tuhfatut Thullab Syarh Tanqih al-Lubab. Dikarang oleh : Imam Zakariyyah Al Anshariy

Artikel Terkait

No comments:

Post a Comment

PERLU UNTUK DI BUKA